วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

โครงการปลูกป่าชายเลนบนพื้นที่งอกชายฝั่งทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามชื่อโครงการ โครงการปลูกป่าชายเลนบนพื้นที่งอกชายฝั่งทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ที่ตั้งโครงการ ต.คลองโคน ต.แหลมใหญ่ อ.เมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
พระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สรุปพระราชดำริ ให้ช่วยกันรักษาและฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนแบบยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนให้จังหวัดสมุทรสงคราม โดยเฉพาะบนพื้นที่ดินงอกบริเวณปากอ่าวแม่กลอง โดยการปลูกป่าชายเลนให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ทั้งบนบกและในทะเล
2. เพื่อป้องกันการสูญเสียความสมดุลทางธรรมชาติ โดยจะเป็นการฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ สัตว์ป่า และนกทะเลชนิดต่างๆ
3. เป็นแนวป้องกันคลื่นลมทะเลและพายุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ รวมทั้ง จะเป็นแหล่งดักตะกอนและกรวด มลพิษทางน้ำและทางอากาศ

หน่วยงานรับผิดชอบ จังหวัดสมุทรสงคราม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 7 (สมุทรสงคราม)

ประเภทของโครงการ สิ่งแวดล้อม

สรุปลักษณะของโครงการ ปลูกป่าชายเลน

ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ 2540

งบประมาณที่ได้รับในปีเริ่มต้น -
และแหล่งที่มาของงบประมาณ
ในปีที่เริ่มต้น


งบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีแยกเป็น
รายปีตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันและ
แหล่งที่มาของงบประมาณ


ปีที่ดำเนินการ งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของงบประมาณ หมายเหตุ
2540 482,320 กองทุนปลูกป่าของจังหวัดสมุทรสงคราม -

2541 2,400,200 เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเดนมาร์ก -

2542 - - -

2543 - - -

2544 - - -

2545 - จังหวัดสมุทรสงคราม -

2546 - - -

2547 - จังหวัดสมุทรสงคราม -

2548 208,000 จังหวัดสมุทรสงคราม -

2549 208,000 จังหวัดสมุทรสงคราม -

2550 84,000 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ -

2551 90,000 จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับแม่ทัพภาค ๑

2552 80,000 จังหวัดสมุทรสงคราม สมาคมแม่บ้านมหาดไทยผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น
จนถึงปัจจุบันโดยสรุป 1. จังหวัดสมุทรสงครามได้ดำเนินการปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนบนพื้นที่งอกชายฝั่งทะเล
ต.คลองโคน อ.เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มาตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปี 2552 ได้เนื้อที่ป่า 2,500 ไร่
2. จังหวัดฯ ได้มอบหมายให้ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ดูแล
และบำรุงรักษาป่าชายเลนอย่างต่อเนื่อง โดยปีงบประมาณ 2552 ได้ปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติม ดังนี้
- จังหวัด โดย สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ปลูกป่า
ชายเลนในพื้นที่เดิม จำนวน 10 ไร่ เพื่อเสริมความหลากหลายของพันธุ์พืช
- สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เพื่อวันแม่ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2552 บริเวณศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จำนวน 4 ไร่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินและทรงปลูกป่า
จังหวัดสมุทรสงคราม รวม 5 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 เสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2540
ทรงปลูกในพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลคลองโคน เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน ทรงปลูกจำนวน 9 ต้น
ครั้งที่ 2 เสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2541
ทรงปลูกในพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลคลองโคน เนื้อที่ 2 ไร่ ทรงปลูกจำนวน 43 ต้น
ครั้งที่ 3 เสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2542
ทรงปลูกในพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลคลองโคน เนื้อที่ 1 ไร่ ทรงปลูกจำนวน 72 ต้น
ครั้งที่ 4 เสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2545
ทรงปลูกในพื้นที่ หมู่ 3 ตำบลคลองโคน เนื้อที่ 2 ไร่ ทรงปลูกจำนวน 50 ต้น
ครั้งที่ 5 เสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2547

ทรงปลูกในพื้นที่ หมู่ 3 ตำบลคลองโคน เนื้อที่ 1 ไร่ ทรงปลูกจำนวน 72 ต้น
ภาพถ่ายจากโครงการพระราชดำริ ภาพถ่ายดาวเทียมป่าชายเลน คลองโคน , ภาพป่าชายเลนและภาพถ่ายดาวเทียมปัจจุบัน , กิจกรรมปลูกป่าชายเลน